• 01.jpg
 • Ob_01.png
 • Ob_02.png
 • Ob_03.png
 • Ob_04.png
 • Ob_05.png

Vitajte na návšteve webstránky Slovenskej ílovej spoločnosti!

Sme združením občanov pre podporu všetkého, čo súvisí s výskumom a využitím ílov.

Objektom záujmu našej spoločnosti sú nielen ílové minerály a ílové suroviny, ale aj rozvoj experimentálnych metodík, ktoré využívame a ktoré sú použiteľné pri poznávaní parametrov a vlastností rôznych nerastných surovín.

Zastrešujeme odborníkov pochádzajúcich z rôznych vzdelávacích a akademických organizácií na Slovensku.

Pomáhame sprostredkovať kontakty, podporujeme výmenu názorov, odbornú aj pedagogickú činnosť.

Sme zástupcom Slovenska v medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ílmi, ktoré združujú podobné skupiny v iných krajinách, s mnohými máme intenzívne kontakty a spoluprácu. Organizujeme a zúčastňujeme sa medzinárodných podujatí o íloch na Slovensku aj v zahraničí. Našimi národnými konferenciami sú od roku 2001 Stredoeurópske ílové konferencie (MECC).

Pracoviská

Slovenská akadémia vied

 • Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie, Bratislava
 • Ústav geotechniky, Košice
 • Ústav vied o Zemi, Banská Bystrica

Univerzita Komenského, Bratislava

 • Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie,
 • Katedra ložiskovej geológie

Slovenská technická univerzita, Bratislava

 • Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

Technický a skúšobný ústav stavebný, Bratislava

Íly a ílové minerály okolo nás

V priemyselných aplikáciách pod pojmom „íl“ rozumieme horninu, zatiaľ čo „ílový minerál“ predstavuje hlavnú zložku ílovej horniny. Sú známe štyri typy ílových hornín: bentonit, kaolín, palygorskit a sepiolit a iné bežné íly. Ako ílové minerály (napr. montmorillonit, kaolinit, mastenec, atď.) označujeme jemnozrnné anorganické materiály s vrstevnatou štruktúrou patriace do skupiny aluminosilikátov.

Sú to nenápadné, ale mimoriadne užitočné prírodné materiály, ktoré s ktorými sa stretávame v našom každodennom živote. Archeologické výskumy potvrdili, že prvé využitie ílov je spojené s vývojom agrárneho spôsobu života v ľudskej spoločnosti, ale aj v súčasnej dobe, vyžadujúcej vývoj vysoko komplikovaných materiálov, íly majú aj naďalej nezastupiteľné miesto a uplatňujú sa v stavebníctve, chemickom priemysle (nosiče hnojív, plnivá farieb...), ochrana životného prostredia (skládky odpadov, adsorpcia toxických látok), sedimentológia a sedimentárna petrológia, kozmetický priemysel, ako aj pri príprave kompozitných materiálov s polymérmi (napr. gumárenskom priemysle) a pod.