• 01.jpg
 • Ob-06.jpg
 • Ob_01.png
 • Ob_04.png
 • Ob_05.png
 • ob_07.jpg

Vitajte na návšteve webstránky Slovenskej ílovej spoločnosti!

Výskum ílových minerálov má na Slovensku dlhodobú tradíciu. Prvá spoločnosť, ktorá bola napojená na vtedajšiu Československú akadémiu vied a združovala záujemcov o tieto prírodné materiály vznikla už v roku 1963. Z nej sa v roku 1991 vytvorila nezávislá vedecká spoločnosť Českej a Slovenskej ílovej skupiny. Samotná Slovenská ílová spoločnosť vznikla v roku 2001 rozdelením obidvoch skupín, o ktorom sa rozhodlo na konferencii 5. Stretnutie európskych ílových skupín v Brne v roku 1998. Spoločnosť pôsobí ako jedna z vedeckých spoločností Slovenskej akadémie vied.

Sme združením občanov pre podporu všetkého, čo súvisí s výskumom a využitím ílov. Objektom záujmu našej spoločnosti sú nielen ílové minerály a ílové suroviny, ale aj rozvoj experimentálnych metodík, ktoré využívame, a ktoré sú použiteľné pri poznávaní parametrov a vlastností rôznych nerastných surovín. Zastrešujeme odborníkov pochádzajúcich z rôznych vzdelávacích a akademických organizácií na Slovensku, pomáhame sprostredkovať kontakty, podporujeme výmenu názorov, odbornú aj pedagogickú činnosť.

Sme zástupcom Slovenska v medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ílmi (International Association for the Study of Clays, European Clay Group Association), ktoré združujú podobné skupiny v iných krajinách, s mnohými máme intenzívne kontakty a spoluprácu. Organizujeme a zúčastňujeme sa medzinárodných podujatí o íloch na Slovensku aj v zahraničí. V roku 1999 na koferencii Euroclay v Krakowe sa vytvorilo združenie stredoeurópskych ílových skupín (Chorvátska, Maďarska, Poľska, Slovenska), ktoré sa rozhodli v dvojročnom cykle organizovať Stredoeurópske ílové konferencie (Mid-European Clay Conference, MECC). Práve naša spoločnosť organizovala prvú konferenciu v Starej Lesnej v roku 2001 a po pätnástich rokoch ďalšiu v Košiciach v roku 2016. 

Pracoviská

Slovenská akadémia vied

 • Oddelenie hydrosilikátov, Ústav anorganickej chémie, Bratislava
 • Ústav geotechniky, Košice
 • Ústav vied o Zemi, Banská Bystrica

Univerzita Komenského, Bratislava

 • Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie,
 • Katedra ložiskovej geológie
 • Katedra inžinierskej geológie

Slovenská technická univerzita, Bratislava

 • Ústav anorganickej chémie, technológie a materiálov

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava

Technický a skúšobný ústav stavebný, Bratislava

Íly a ílové minerály okolo nás

V priemyselných aplikáciách pod pojmom „íl“ rozumieme horninu, zatiaľ čo „ílový minerál“ predstavuje hlavnú zložku ílovej horniny. Sú známe štyri typy ílových hornín: bentonit, kaolín, palygorskit a sepiolit a iné bežné íly. Ako ílové minerály (napr. montmorillonit, kaolinit, mastenec, atď.) označujeme jemnozrnné anorganické materiály s vrstevnatou štruktúrou patriace do skupiny aluminosilikátov.

Sú to nenápadné, ale mimoriadne užitočné prírodné materiály, ktoré s ktorými sa stretávame v našom každodennom živote. Archeologické výskumy potvrdili, že prvé využitie ílov je spojené s vývojom agrárneho spôsobu života v ľudskej spoločnosti, ale aj v súčasnej dobe, vyžadujúcej vývoj vysoko komplikovaných materiálov, íly majú aj naďalej nezastupiteľné miesto a uplatňujú sa v stavebníctve, chemickom priemysle (nosiče hnojív, plnivá farieb...), ochrana životného prostredia (skládky odpadov, adsorpcia toxických látok), sedimentológia a sedimentárna petrológia, kozmetický priemysel, ako aj pri príprave kompozitných materiálov s polymérmi (napr. gumárenskom priemysle) a pod.