Zoznam prístrojov dostupných na ÚACH

 

1. Rastrovacia elektrónová mikroskopia

Elektrónový mikroskop (Carl Zeiss EVO® 40 Series) – mikroskop je doplnený zariadením pre energo-disperznú mikroanalýzu (EDX), umožňujúci elementárnu analýzu materiálov.

2. Termická analýza

Prístroj SDT 2960, T. A. Instruments umožňuje simultánnu diferenčnú a termogravimetrickú analýzu materiálov v teplotnom rozsahu do 1500 oC.

3. Infračervená spektroskopia

Spektrometer Thermo Nicolet 6700, umožňuje meranie spektier v blízkej, strednej, ďalekej IČ oblasti. Okrem transmisnej KBr techniky sú dostupné aj reflexné DRIFT a ATR technika. Vysoko-teplotná cela umožňuje „in situ“ meranie spektier látok pri vysokých teplotách a/alebo tlakoch.

4. Röntgenová fluorescenčná analýza

Vlnovo-disperzný sekvenčný röntgenový fluorescenčný spektrometer ARL ADVANT’X – pre analýzu majoritných, minoritných a stopových prvkov vo všetkých typoch materiálov, citlivosť na úrovni ppm až do 100%.

5. UV-VIS spektroskopia

Spektrofotometer Cary 100 (Varian) – umožňuje meranie spektier v rozsahu 200-900 nm. Vhodný napríklad na kvantitatívnu analýzu chromofórov, meranie kinetiky reakcií, sledovanie adsorpčných procesov ako aj optických vlastností farbív.

 

Zoznam prístrojov dostupných na PriF UK

1. Röntgenová difrakčná analýza

Laboratórium rtg. difrakcie má k dispozícii difraktometer BRUKER D8 ADVANCE v konfigurácii Theta-2Theta s možnosťou merania v geometrii Bragg-Brentano na odraz a v geometrii s paralelným lúčom. Na meranie sa v súčasnosti používa žiarenie Cu Kα. Laboratórium je vybavené na separáciu ílovej frakcie i prípravu celohorninových vzoriek na kvantitatívnu minerálnu analýzu ako aj jej vyhodnocovanie.

2. Transmisná elektrónová mikroskopia.

Transmisný elektrónový mikroskop  JEOL JEM 2000FX má nasledovné  základné parametre: urýchľovacie napätie 200kV, čiarové rozlíšenie 0.28 nm, bodové rozlíšenie 0.32 nm. K mikroskopu je nainštalovaný energiovo-disperzný analyzátor (EDS) s vyhodnocovacou jednotkou LINK s polovodičovým Si(Li) detektorom rtg. žiarenia pre analýzu čiar K, L, M prvkov v rozsahu od 5B po 92U (metóda elektrónovej mikroanalýzy len pre bodovú ESD. Rozlíšenie detektora je 138 eV. Métóda sa používa na mineralogicko-štruktúrnu charakterizáciu i na časticovú analýzu minerálov ílovej frakcie ale aj celohorninových vzoriek.Laboratórium elektrónovej mikroskopie pripravuje aj ultratenké rezy.

3. Rastrovacia elektrónová mikroskopia

Elektrónový mikroskop (JEOL JXA-840A) – mikroskop je doplnený zariadením pre energio-disperznú mikroanalýzu (EDX), umožňujúci elementárnu analýzu materiálov s časticovou analýzou.

 

Zoznam prístrojov dostupných na Ústave geotechniky SAV

- CHNS Analyzátor (vario, Macro) - Elementar Analysensysteme, GmbH

Prístroj na simultánne stanovenie obsahu uhlíka, vodíka, dusíka a síry v pevnej fáze vzorky, ako aj separátneho stanovenia kyslíka a separátneho stanovenia celkového organického uhlíka TOC (Total Organic Carbon)

- dvojkanálový iónový chromatograf Dionex

Prístroj na separáciu a detekciu aniónov (NO3, NO2, SO4, PO4, Cl-, F-, Br- , ako aj organických aniónov (laktát, acetát,...), takziež katiónov (Na, Li, K, Mg, Ca, Ba, Sr, NH4 a iných nízkomolekulových látok.

- kvapalinový chromatograf Dionex (HPLC/UHPLC) s hmotnostným spektrometrom Bruker Q-TOF

Prístroj na separáciu a detekciu makromolekulových zlúčenín (kofeín, kyanidy, ...)

- Röntgendifrakčný analyzátor D8 Advance, Bruker (40 kV, 40 mA)

Prístroj na mineralogickú analýzu vzoriek s CuKα radiáciou. Namerané spektrá sú spracovávané pomocou programu Diffracplus Basic.

- Laserový granulometr Helos a Rodos (Sympatec GmbH, Nemecko), so suchou dispergačnou jednotkou RODOS 11SR.

Granulometer má zabudovanú He-Ne laserovú diódu s vlnovou dĺžkou žiarenia λ = 0,6328 μm, ktorá umožňuje stanoviť zrnitostné zloženie vzoriek v oblasti veľkosti častíc 0,9 – 170 μm.

- Zetameter zetasizer Malvern s príslušenstvom – zariadenie pre stanovenie zeta potenciálu

MLYNY:

- mlyn laboratórny kryogénny – Freezer mill6870 SPEX SamplePrep LLC pre mletie plastických materialov - gumy

- mlyn laboratórny vsádzkový Premium Fritsch Pulverisette 6 a 7

Pulverisette 6: Maximálny rozmer vstupnej vzorky: 10 mm Ø, Maximálne množstvo vzorky: 225 ml, Výsledná zrnitosť: < 1 μm, Mlecie prostredie: suché/mokré, Max. otáčky mlyna: 650 ot./min

Pulverisette 7 Premium line: Maximálny rozmer vstupnej vzorky: 5 mm Ø, Maximálne množstvo vzorky: 70 ml, Výsledná zrnitosť: < 0.1 μm, Mlecie prostredie: suché/mokré, Max. otáčky mlyna: 1100 ot./min

- mlyn laboratórny prietočný Minicer Netzsch pre mletie vlhkých vzoriek

prístroje a pomôcky pre molekulovú biológiu

-   PCR termolyzér Techne pre izoláciu bakteriálnej DNA

- REAL-TIME RT-PCR (Q-PCR) systém Roche Light Cycler – zariadenie na polymerázovú reťazovú reakciu – syntéza molekúl DNA in vitro

- Gél - dokumentačný systém MajorScience - UV TransLuminator

- aseptický box Biosan pre prácu s DNA

MIKROSKOPY:

-   infračervený spektrometer FT-IR Spectrometer Tensor 27 (300-7000 cm-1) Brucker - Fourier transform infrared (FTIR)

-   Epifluorescenčný mikroskop LEICA – umožňuje špecifické zobrazovanie pozorovaných objektov farbených fluorescenčnými farbivami alebo pozorovanie objektov s prirodzenou fluorescenciou

-   Polarizačný mikroskop OLYMPUS – pre fotodokumentáciu bakteriálnych buniek po ofarbeni

- Stereomikroskop - Morfológia minerálnych častíc je pozorovaná stereomikroskopom typu STM 723 ZOOM pri zväčšení 7x a 45x za použitia širokouhlých okulárov WFH10 s fotodokumentáciou prostredníctvom digitálneho fotoaparátu Nikon.

POMÔCKY:

- platinum and silver chloride electrodes na meranie redox potenciálu and pH (Metler Toledo, GPRT 1400 A, Greisinger, Germany).

- NH4 and NO3 elektródy n meranie koncentrácie živín v médiu

- Terénny spektrometer HACH pre chemickú analýzu rozpustených kovov

Terénny analyzátor rozpusteného CO2 vo vodách METLER TOLEDO

Zoznam prístrojov dostupných na Geologickom ústave SAV

Riadkovací elektrónový mikroskop JEOL JSM-6390LV.

Mikroskop umožňuje prácu v režime nízkeho aj vysokého vákua. K dispozícii je pokovovačka/naprašovačka na uhlík a na kovy (http://www.geol.sav.sk/sluzby/sem.php).

EDS detektor INCA Energy 350 Microanalysis Systems.

SDD detektor k elektrónovému mikroskopu určený na elementárnu bodovú analýzu a mapovanie (prvkový rozsah B-Pu).

Rtg. difraktometer – BRUKER D8 ADVANCE (DAVINCI.DESIGN)

Vertikálna theta-theta Bragg-Brentano geometria, Si(Li) detektor Sol-XE chladený 5-stupňovým Peltierom, Cu lampa, Göbelovo zrkadlo na paralelizáciu rtg. lúča, automatický menič vzoriek (Autochanger), vzorkový držiak pre kapilárnu analýzu "transparentných" vzoriek, rotačný držiak vzoriek. Softvérové vybavenie: DIFFRAC.EVA, DIFFRAC.TOPAS.

Rtg. difraktometer – Philips PW 1711

Vysokonapäťový generátor PW 1830, vertikálny goniometer PW 1820, difraktometer PW 1710, Cu lampa, grafitový monochromátor PW 1752, proporcionálny detektor PW 1711 (http://www.geol.sav.sk/sluzby/xrd.php).

Analyzátor organického a anorganické uhlíka C - MAT 5500 fy. Ströhlein

infračerveným detektorom počas spaľovania vzorky (http://www.geol.sav.sk/sluzby/organic.php).

(http://www.geol.sav.sk/sluzby/separation.php)

Pracovisko na rezania a leštenia materiálov, zhotovenia zakrytých a leštených výbrusov o veľkosti 28 x 48 až 51 x 76 mm, nábrusov, ako aj špeciálnych orientovaných vzoriek a platničiek pre štúdium plynno-kvapalných uzavrenín. Vybavenie zahrňuje:

Vákuový impregnátor vzoriek Buehler Cast n’ Vac 1000,

Mikroprocesorom riadené rezacie zariadenie Buehler IsoMet® 4000,

Brúsne a leštiace zariadenie s motorizovanou jednotkou Buehler AutoMet® 250,

Precízne lapovacie automatické zariadenie LOGITECH PM-5,

Precízna kotúčová zrezávacia píla LOGITECH CS – 30,

Leštiace zariadenie LOGITECH CP – 50,

Vákuová impregnačná a zalievacia stanica STRUERS – Citovac,

Držiak preparátov - vákuová jednotka LOGITECH VS – 2.

Ílové separačné laboratórium

Separácia ílových zrnitostných frakcií z geologických materiálov gravitačnými metódami (sedimentácia, centrifugácia) vrátane chemickej úpravy vzoriek (Jackson, 1975).

Macaulay Spray Drying Kit

Zariadenie na prípravu náhodne orientovaných vzoriek pre rtg. difrakčnú práškovú analýzu.

Laboratórium geochémie stabilných izotopov (v štádiu inštalácie). Zahŕňa:

Hmotnostný spektrometer Thermo Scientific MAT 253 - plynový hmotnostný spektrometer na ľahké stabilné izotopy C, N, O, S, Si, Ar, Cl, Kr, Xe do m/z 150, 2 kolektory HD, 8 kolektorov disperzia 450mm.

Elementárny analyzátor Flash 2000 HT Plus - elementárna analýza H, C, N, O, S. 

Univerzálny on-line dávkovač plynov - Gas Bench - izotermický plynový chromatograf so zariadením na opakované dávkovanie plynnej vzorky do hmotnostného spektrometra.

Plynový chromatograf s iónovou pascou ITQ 900 a príslušenstvom - plynový chromatograf na separáciu a analýzu organických zmesí, s programovateľným teplotným režimom, max. 450°C, teplotný gradient do 120°C/min, tlakový rozsah 0-1000 kPa, počet teplotných rámp 8, pripojiteľný robotický autosampler.