1. Názov združenia

a) slovenský:   Slovenská ílová spoločnosť

b) anglický:     Slovak Clay Group

 1. Sídlo združenia

Ústav anorganickej chémie SAV, Dúbravská cesta 9, 842 36 Bratislava.

 1. Právne postavenie združenia

Slovenská ílová spoločnosť (ďalej len Spoločnosť) je dobrovoľným združením občanov, ktorí sa zaujímajú o výskum a využitie ílov. Spoločnosť je právnickou osobou. Činnosť Spoločnosti a jej členov sa riadi ustanoveniami slovenského právneho poriadku a stanovami združenia. Slovenská ílová spoločnosť je neziskovou organizáciou. Členstvo v Spoločnosti môže byť individuálne alebo kolektívne. Zo Spoločnosti môže každý slobodne vystúpiť.

 1. Cieľ činnosti

Slovenská ílová spoločnosť je voľným združením občanov pre podporu rôznych činností v oblasti výskumu a využitia ílov. V popredí jej záujmu je sprostredkovať kontakty medzi občanmi zaoberajúcimi sa rôznymi aspektmi tejto oblasti a tak stimulovať výmenu názorov a podnetov pre vlastnú odbornú a pedagogickú činnosť. Spoločnosť je zástupcom Slovenska v Asociácii európskych ílových skupín (ECGA - European Clay Group Association) a v Medzinárodnej asociácii pre výskum ílov (AIPEA – Association Internationale Pour L’Etude Des Agriles), ktoré združujú národné združenia podobného zamerania.

Spoločnosť spolupracuje s podobnými spoločnosťami a rôznymi organizáciami v zahraničí a pomáha svojim členom nadväzovať medzinárodné kontakty v oblasti výskumu a využitia ílov. Spoločnosť spolupracuje s inými spoločnosťami, organizáciami a firmami na Slovensku, ktoré majú záujem o problematiku ílov.

Spoločnosť organizuje sama alebo v spolupráci s inými organizáciami alebo spoločnosťami odborné semináre a konferencie o íloch  a podporuje účasť svojich členov na takto zameraných konferenciách doma aj v zahraničí. Podľa svojich aktuálnych finančných možností môže podporovať študijné a pracovné pobyty svojich členov a sponzorovať vedecké, edukačné a propagačné podujatia, ktoré sa týkajú výskumu a využitia ílov.

 1. Orgány združenia

Riadiacim orgánom Slovenskej ílovej spoločnosti je výbor spoločnosti, ktorý má 5 členov. Členovia výboru sú volení korešpondenčným spôsobom spomedzi všetkých členov Spoločnosti, pričom členmi výboru sa stávajú tí kandidáti, ktorí získali najvyšší počet odovzdaných hlasov a súhlasia s členstvom vo výbore. Pokiaľ bude rozloženie hlasov také, že sa zvolí viac kandidátov ako je potrebné, uskutoční sa druhé kolo volieb, do ktorého postúpia tí kandidáti, medzi ktorými nebolo možné rozhodnúť kvôli rovnosti počtu získaných hlasov. Výbor si zvolí zo svojho stredu predsedu, podpredsedu a tajomníka. Títo funkcionári sú oprávnení konať v mene Spoločnosti. Za svoju činnosť nepoberajú odmenu. Štatutárnym zástupcom Spoločnosti je predseda výboru. Funkčné obdobie výboru je 3 roky. Člen výboru sa môže v odôvodnenom prípade vzdať funkcie aj počas funkčného obdobia, v takom prípade sa uskutočnia doplňujúce voľby do 3 mesiacov od vzdania sa funkcie. Kumulácia funkcií vo výbore je neprípustná.

Najvyšším orgánom Slovenskej ílovej spoločnosti je členská schôdza Spoločnosti, ktorú zvoláva výbor Spoločnosti aspoň raz za rok. Členská schôdza schvaľuje stanovy Spoločnosti, návrhy na ich zmenu, prípadne návrh na zrušenie Spoločnosti. Pri hlasovaní o týchto otázkach je potrebná 2/3-ová väčšina hlasov všetkých členov Spoločnosti. Členská schôdza taktiež potvrdzuje novozvolený výbor Spoločnosti a jeho funkcionárov, kontroluje činnosť výboru a Spoločnosti za uplynulé obdobie a schvaľuje návrh činnosti Spoločnosti a výboru na ďalšie obdobie. Členská schôdza môže odvolať člena výboru z funkcie a vylúčiť člena Spoločnosti, ak sa ich činnosť nezhoduje s cieľmi alebo stanovami Spoločnosti, alebo po porušení všeobecne platného morálneho kódexu a vedeckej etiky. Rozhodnutia členskej schôdze sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou všetkých prítomných. Mimoriadnu členskú schôdzu je predseda výboru povinný zvolať na žiadosť najmenej 5 členov Spoločnosti, mimoriadne zasadnutie výboru na žiadosť najmenej 3 členov výboru.

 1. Zásady hospodárenia

Slovenská ílová spoločnosť je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o združovaní občanov. Spoločnosť si k svojej činnosti vytvára materiálne a finančné zdroje, s ktorými hospodári v súlade s platnou právnou úpravou a stanovami združenia. Keďže Spoločnosť je združením, ktorého hlavná činnosť je iná ako zárobková činnosť, účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva podľa platných právnych predpisov.

            Príjmy Spoločnosti tvoria:

 1. členské príspevky, ktorých výšku určí členská schôdza;
 2. dotácie, dary a príspevky organizácií, podnikov a jednotlivcov zo SR aj zo zahraničia;
 3. príjmy z organizovania odborných konferencií;
 4. ostatné príjmy.

Spoločnosť nesmie prijať úver.

Spoločnosť hradí z vytvorených príjmových zdrojov všetky nákladové položky a poskytuje dotácie na činnosti, ktoré sú v súlade s cieľmi Spoločnosti (§ 3 týchto stanov). Žiadosti o dotácie predkladajú členovia Spoločnosti písomne výboru Spoločnosti najneskôr 1 mesiac pred uskutočnením akcie, na ktorú sa dotácia žiada. O udelení dotácie a jej výške rozhodne výbor Spoločnosti do 15 dní od doručenia žiadosti. Finančné prostriedky Spoločnosti môžu byť využité aj na nákup prístrojov a materiálu nevyhnutných k jej činnosti. Za účelom efektívneho využívania finančných prostriedkov na činnosť podporujúcu výskum a využitie ílov sa môžu prostriedky Spoločnosti združovať s prostriedkami z iných zdrojov.

Výbor spoločnosti predkladá každoročne členskej schôdzi výročnú správu o využití zverených finančných prostriedkov. Kontrolu a revíznu činnosť Spoločnosti vykonáva kontrolór, ktorého volí členská schôdza a nie je členom výboru. Kontrolór sleduje hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom Spoločnosti, má právo získať od členov výboru všetky relevantné informácie o činnosti a hospodárení Spoločnosti a má povinnosť raz ročne predložiť členskej schôdzi revíznu správu.

 1. Práva a povinnosti členov

Členom Spoločnosti sa môže stať občan SR ako aj občan iného štátu, ktorý písomne prejaví o to svoj záujem. O prijatí za člena rozhoduje výbor Spoločnosti. Člen Spoločnosti je povinný dodržiavať stanovy Spoločnosti a platiť členské príspevky vo výške a v čase určenom členskou schôdzou. Člen spoločnosti má právo voliť a byť volený do výboru Spoločnosti, zúčastňovať sa na všetkých akciách Spoločnosti a podávať výboru pripomienky a návrhy k činnosti a hospodáreniu Spoločnosti. Člen je povinný plniť konkrétne a adresné uznesenia výboru Spoločnosti. Kolektívnym členom sa môže stať inštitúcia so sídlom v SR  alebo v zahraničí, ktorá písomne prejaví záujem o členstvo a spĺňa podmienky prijatia.

Členstvo v Spoločnosti zaniká:

 • písomným prehlásením člena, že zo Spoločnosti vystupuje,
 • ak člen ani po upozornení neuhradí členský príspevok,
 • vylúčením člena Spoločnosti na základe rozhodnutia členskej schôdze ak sa jeho činnosť nezlučuje s cieľmi alebo stanovami Spoločnosti,
 • smrťou člena alebo zánikom kolektívneho člena.
 1. Zánik Spoločnosti

Spoločnosť môže zaniknúť dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením alebo právoplatným rozhodnutím ministerstva o jej rozpustení. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vyporiadanie.

 

11. 6. 2001 Bratislava

Registrácia vykonaná dňa: 15. 6. 2001, Ministerstvo vnútra SR