Dňa 27. februára 2021 zomrel vo veku 65 rokov RNDr. Peter KOMADEL, DrSc., dlhoročný člen spoločnosti a jej predseda.

 

 Peter Komadel sa narodil v Bratislave. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v odbore fyzikálna chémia, na ktorej aj získal titul doktora prírodných vied (RNDr.) a v roku 1984 sa stal kandidátom chemických vied (CSc.).

Od roku 1982 až do 2018 bol zamestnaný v Ústave anorganickej chémie SAV, kde v roku 1998 obhájil doktorskú dizertačnú prácu vo vednom odbore anorganická technológia a získal titul DrSc. (doktor technických vied). RNDr. Peter Komadel, DrSc. bol zodpovedným riešiteľom viacerých domácich a medzinárodných vedeckých projektov. V rokoch 1993-2018 bol vedúcim Oddelenia hydrosilikátov a v r. 2000–2009 zástupcom riaditeľa ústavu. Veľa rokov pôsobil aj vo Vedeckých radách ÚACH SAV, PríF UK, pričom v r. 2002–2014 bol predsedom VR na ÚACH SAV. Bol dlhoročným predsedom Slovenskej ílovej spoločnosti a členom Učenej spoločnosti Slovenska.

Dr. Komadel bol výraznou, medzinárodne uznávanou vedeckou osobnosťou v oblasti výskumu chemických vlastností ílov a ílových minerálov, najmä smektitov, so zameraním na ich charakterizáciu a chemické modifikácie. Absolvoval viacero zahraničných pobytov na špičkových vedeckých pracoviskách (USA, Francúzsku, Veľkej Británii, Austrálii). Za najvýznamnejší z nich možno považovať pobyt na University of Illinois v Urbana-Champaign v USA, kde spolupracoval s prof. J. W. Stucki na výskume redukcie železa vo vrstvách smektitov. Dr. Komadel je spoluautorom prvej práce opisujúcej redukciu Fe(III) v ílových mineráloch mikroorganizmami. Zmeny oxidačného stavu Fe v smektitoch majú veľký význam pre chemické procesy v pôdach a pri ochrane životného prostredia, napr. pre priepustnosť izolačných stien skládok.

Získal mnohé domáce a zahraničné ocenenia, ako napríklad trojnásobnú prémiu za vedecký ohlas v kategórii technické vedy a geovedy v období 2000 - 2008, udeľovanú Literárnym fondom, Čestnú plaketu SAV Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách (2005) a Medailou SAV za podporu vedy (2015). Prejavom medzinárodného uznania vedeckej práce Dr. Komadela je viacero ocenení, ako napríklad cena od spoločnosti The Mineralogical Society of Great Britain and Ireland (2001) a vyznamenanie od spoločnosti The Clay Minerals Society, USA (2003). Bol členom najvýznamnejších medzinárodných organizácií zameraných na výskum ílov a ílových minerálov, v rokoch 2012–2013 sa stal predsedom The Clay Minerals Society (USA) a v rokoch 2011–2015 predsedom European Clay Groups Association. Pracoval aj v redakčných radách troch najvýznamnejších svetových časopisov o íloch a ílových mineráloch.

Ako všeobecne uznávaný vedec dostával pozvania prednášať vedeckej komunite na rôznych medzinárodných vedeckých podujatiach po celom svete. Podieľal sa na organizáci rôznych workshopov pre študentov a konferencií. V roku 1999 bol jedným zo spoluzakladateľov série medzinárodných ílových konferencií Mid-European Clay Conference, ktoré sú organizované jednotlivými národnými ílovými skupinami zo stredoeurópskeho regiónu. Bol aj predsedom organizačného výboru tej prvej v poradí, ktorá sa uskutočnila v roku 2001 práve na Slovensku v jeho obľúbených Vysokých Tatrách. Aj so svojimi vtedajšími spolupracovníkmi zo Slovenska sa výrazným spôsobom pričinil o popularizáciu „ílovej“ vedy zo Slovenska a bez preháňania je možné dodať, že k tejto sérii si vypestoval vrelý vzťah a nezmeškal ani jednu, až kým mu to zdravotný stav nedovolil.

Dr. Komadel bol nielen špičkový vedec, ale aj charakterný a priateľský človek ochotný pomôcť každému, kto sa na neho obrátil. Nerozlišoval medzi mladým začínajúcim vedcom a „vedeckou hviezdou“, či išlo o kolegov z východu či zo západu. Dôkazom toho je aj veľké množstvo priateľov z radov vedcov, zaoberajúcich sa ílovou problematikou, nielen doma, ale aj v zahraničí. Veľmi rád sa s nimi stretával a diskutoval na nespočetných medzinárodných konferenciách. Občas sa diskusie pretiahli do neskorých nočných až skorých ranných hodín, ale Peter bol vždy ráno pripravený prednášať, alebo pozorne sledovať prednášky svojich kolegov. Navždy ostane v ich pamäti.