Dňa 1. júna 2023 zomrel vo veku 90 rokov Ing. Blahoslav ČÍČEL, DrSc., vedecká osobnosť, ktorá významne ovplyvnila výskum ílových minerálov na slovensku aj vo svete.

 

Blahoslav Cicel parteDr. Číčel pracoval vyše 30 rokov v základnom a aplikovanom výskume hydrosilikátov. Zaoberal sa najmä štúdiom vzťahov medzi štruktúrou, kryštalochémiou a vlastnosťami vrstevnatých silikátov, najmä smektitov. Významne ovplyvnil stav poznania týchto materiálov a stal sa celosvetovo uznávaným odborníkom. Významnú časť svojej výskumnej práce venoval problémom chemických premien pri reakciách smektitov so silnými anorganickými kyselinami. Prebiehajúce chemické reakcie, mechanizmus rozkladu štruktúry protónom, kinetika týchto procesov a súvisiace zmeny vlastností boli predmetom jeho doktorskej dizertácie, ktorú obhájil v odbore Technológia silikátov v r. 1992.

Významné výsledky dosiahol aj pri štúdiu fixácie draselných, amónnych a lítnych iónov v smektitoch, pri výskume ich vysokoteplotných fáz, pri príprave ich organoderivátov. Jeho aktivity boli vždy na rozhraní základného a aplikovaného výskumu, okrem nových teoretických poznatkov poskytli aj základy pre podstatné rozšírenie zhodnotenia našich nerastných surovín. V roku 1984 vypracoval projekt Komplexné využitie bentonitov v ČSSR.

Dr. Číčel je spoluautorom dvoch monografií o ílových mineráloch, jednej stredoškolskej učebnice, viac ako šesťdesiatich časopiseckých publikácií a siedmich autorských osvedčení. V rokoch 1969-1972 a 1974-1975 bol ako expert UNIDO v Bolívii, kde sa zúčastnil vyhľadávania a prieskumu surovín, vypracovania technologických a ekonomických podkladov a realizácie výstavby závodu na výrobu obkladačiek a dlaždíc, ktorého produkty dlhodobo pokrývali ich spotrebu v celej krajine.

V rokoch 1990-1991 bol prvým riaditeľom Ústavu anorganickej chémie SAV po spoločenských zmenách v r. 1989. V tom čase významne ovplyvnil jeho vedeckú činnosť aj organizačnú štruktúru Ústavu anorganickej chémie SAV. 

Česť jeho pamiatke

 

 

PARTE (stiahni)